Pages

श्री विंध्यवासिनी माता स्त्रोत्रम्

श्री विंध्यवासिनी माता स्त्रोत्रम् 


ध्यानः नंद गोऩ गृहे जाता यशोदा गर्भसम्र्वा| 
ततस्तो नाश यष्यामि ववंध्याचऱ ननवामसनी ||
 ननशुम्र्शुम्र्िर्दभनी, प्रचंडिुंडखंडनीि | 
वने रणे प्रकामशनीं, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||१||
 त्रिशुऱिुंडधाररणीं, धराववघातहारणीि |
 गृहे गृहे ननवामसनीं, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||२|| 
दररद्रदु:खहाररणीं, संता ववर्ूनतकाररणीि | 
ववयोगशोकहारणीं, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||३|| 
ऱसत्सुऱोऱऱोचनां, ऱता सदे वरप्रदाि | 
कऩाऱशूऱधाररणीं, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||४|| 
करे िुदागदाधर ं, मशवा मशवप्रदानयनीि | 
वरां वराननां शुर्ां, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||५|| 
ऋषीन्द्द्रजामिनींप्रदा,त्रिधास्वरुऩधाररणींि | 
जऱे थऱे ननवामसणीं, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||६||
 ववमशष्टसृष्ष्टकाररणीं, ववशाऱरुऩधाररणीि |
 ववऱामसनीं, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||७|| 
ऩुरंदरार्दसेववतां, िुरार्दवंशखण्डनीि | 
ववशुद्ध बुवद्धकाररणीं, र्जामि ववंध्यवामसनीि ||८||

No comments:

Post a Comment